Witaj Gość

Data

TABLICA


Menu Główne

Teren na SPRZEDAŻ !


Budynek na sprzedaż!


INFORMACJA

ŚDM 2016
500plus

do POBRANIA
HARMONOGRAM 2018

Nowe zasady gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce.


Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu


REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH - HELPDESK

****************** REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

****************** FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

****************** HARMONOGRAM SZKOLEŃ

******************


Nowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016r.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi.

Informacja o Konsultacjach

Informacja o wyniku konsultacji


ZARZĄDZENIE NR 14/2018 BURMISTRZA MIASTA TERESPOL z dnia 27 lutego 2018r. w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Terespol w 2018 roku.

INWESTYCJE UNIJNE
RPO WL
Kanalizacja
Przebudowa szkoły
Rewitalizacja
EFS
Skuteczne NGO
Inwestycja w ucznia
SOLARY
informacje ogólne


Miejski Ośrodek Kultury

KP GRANICA TERESPOL

Napisz do Administratorów
Wyslij wiadomość
Napisz co chciałbyś zobaczyć na stronie Urzędu Miasta

Napisz do Burmistrza
Wyslij wiadomość do Burmistrza

licznik odwiedzin

Logowanie

 Nazwa użytkownika

 Hasło

 Zapamiętaj mnie


Jeszcze nie masz u nas konta? Możesz je założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał dostęp do takich opcji jak: zarządzanie wyglądem strony, konfiguracja komentarzy oraz wysyłanie podpisanych tekstów.


 Wydrukuj tę stronę Wydrukuj tę stronę

Skuteczne NGO- Strategia Współpracy Miasta Terespol z Organizacjami Pozarządowymi

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracjiOpis Projektu

Na terenie MT działa 8 NGOh (w tym 1 OSP) i 8 grup nieformalnych (3 zespołów śpiewaczych, 1 KGW i 1 kluby seniora, 3 uczniowskie kluby sportowe). NGO zrzeszają 247 osób (dane z grudnia 2009 r. UM Terespol), z czego 68 to K (27%). Dysproporcja pomiędzy K a M wynika głównie z faktu funkcjonowania dużych klubów sportowych, które są naturalnym polem działalności M. Aktywne zachęcenie i włączenie K w proces opracowywania Strategii, a w konsekwencji w rozwiązywanie problemów społ. jest niezwykle istotne, bowiem będzie łamało stereotypy i utarte schematy roli K na obszarach wiejskich. Terespolskie NGO w latach 2006-2008 nie współpracowały w ogóle z samorządem gminnym. Dlatego też należy jak najszybciej ustalić długoterminowe ramy i zasady współpracy oraz wypracować skuteczny mechanizm działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społ. przez NGO z Terespola. Nie podjęcie tych działań będzie prowadzić do obniżenia skuteczności NGO, a być może nawet to zaprzestania działań.

CEL OGÓLNY:
Zdefiniowanie kluczowych priorytetów w zakresie współpracy samorządu gminnego i lokalnych NGO i opracowanie Strategii Współpracy Miasta Terespol z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2010-2015 w terminie do końca 2010r.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
- podpisanie 3 umów na realizację wspólnych projektów z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu przez miasto Terespol wraz z lokalnymi NGO do końca 2010r.,
- podpisanie 2 stałych umów partnerskich pomiędzy lokalnymi NGO a samorządem gminnym do końca 2010r.,
- podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji i planowania dzięki udziałowi w Grupie Planowania Strategicznego u 6 członków lokalnych NGO (3 mężczyzn (M) i 3 kobiety (K)) z terenu MT do końca 2010r.
- ustanowienie stałego forum dialogu i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na terenie MT (Terespolska Rada Pozarządowa), składającej się z min 30% kobiet, do końca 2010r.
Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy miasta Terespol (w tym członkowie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych).
Projekt skierowany jest do przedstawicieli co najmniej 8 organizacji społ. z terenu MT (stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, zespoły śpiewacze itd.). Każda organizacja wydeleguje po 2 przedstawicieli, którzy utworzą Terespolską Radę Pozarządową (MRP). W jej składzie znajdzie się przynajmniej 30% kobiet. Następnie MRP ze swojego grona wybierze 6 przedstawicieli (w tym min. 3 kobiety – 50%), którzy wraz z 3 przedstawicielami UM i 1 przedstawicielem GOPS utworzą Grupę Planowania Strategicznego (GPS), której zadaniem będzie diagnoza stanu współpracy samorządu z NGO, analiza słabych i mocnych stron oraz wyznaczenie misji oraz celów Strategii.
Rezultaty twarde i produkty:
- 1 dokument strategiczny określający kluczowe priorytety w zakresie współpracy samorządu gminnego i lokalnych NGO
- 1 GPS powołana w celu wyznaczenia celów i misji Strategii
- 3 umowy na realizację wspólnych projektów przez MT wraz z lokalnymi NGO
- 1 stałe forum dialogu i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na terenie MT (Terespolska Rada Pozarządowa), składającej się z min 30% kobiet
- 2 stałe umowy partnerskie zawarte pomiędzy lokalnymi NGO a samorządem gminnym.
Rezultaty miękkie:
- wzrost wiedzy uczestników projektu na temat pracy w NGO
- zainspirowanie uczestników projektu do aktywności na rzecz przeciwdziałania problemom społ. i poszerzenie ich horyzontów myślowych
- wzrost umiejętności z zakresu komunikacji i planowania dzięki udziałowi w GPS (u 3 M i 3 K).

Kontakt
Koordynator projektu Zofia Pikuła
Pod numerem telefonu
Tel. 505 959 007
Biuro projektu:
ul. Wojska Polskiego 134/18
21-550 Terespol
ngo@terespol.pl
30.03.2011r. - Spotkanie ewaluacyjne, podsumowujące realizację projektu „ Skuteczne NGO- Strategia współpracy Miasta Terespol z organizacjami pozarządowymi”
29 marca br. W Miejskim Ośrodku Kultury miało miejsce spotkanie ewaluacyjne, podsumowujące realizację projektu „ Skuteczne NGO- Strategia współpracy Miasta Terespol z organizacjami pozarządowymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było opracowanie „Strategii współpracy Miasta Terespol z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2011-2016”. Podczas 8 spotkań Grupa Planowania Strategicznego składająca się z przedstawicieli organizacji pozarządowych Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przygotowali materiały na podstawie których opracowany został dokument strategii. 16 marca br. został on przyjęty Uchwałą Rady Miasta Terespol.

W dokumencie możemy znaleźć informacje o organizacjach działających na terenie naszego miasta, potencjale tych organizacji, kierunkach działania a także konkretne propozycje projektów i możliwe źródła ich finansowania.

Spotkanie miało na celu przede wszystkim podzielenie się doświadczeniami z realizacji projektu, zaprezentowanie kopalni wiedzy o ciekawych inicjatywach naszej lokalnej społeczności zawartych także w „Strategii współpracy Miasta Terespol z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2011-2016”.


    12527  odsłon

Strona wygenerowana w 0.126643 sekund